Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi audytu wzorniczego i przygotowanie strategii wzorniczej.


GLOBAL - KROS Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu wzorniczego i przygotowanie strategii wzorniczej zgodnie z założeniami działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.


Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w specyfikacji zamówienia dostępnej do pobrania poniżej.

plik do pobrania

plik do pobrania 2

7 września 2017r.

"GLOBAL-KROS Sp. z o.o. Sp. K. informuje, iż w dniu 4 września br. otrzymał zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania nr 1/POPW/GLOBAL-KROS. W załączeniu przesyłamy treść zapytań i odpowiedzi. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 13  września 2017r. na godz. 9.00"

plik do pobrania 1

plik do pobrania 2

plik do pobrania 3


18 września 2017r.

GLOBAL - KROS Sp. z o.o. Sp. K. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. w wyznaczonym terminie składania ofert spłynęły 3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

W toku oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez: INNpuls Sp. z o.o.


Parametry wybranej oferty:

Cena brutto: 39 360,00 zł

Liczba ekspertów skierowanych do realizacji zamówienia: 4

Deklarowany czas realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.